Általános Szerződési Feltételek:

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

 • A Noname Domain Kft. (Budapest 1085, József krt. 69., fszt 1., Adószám: 24111410-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-990960, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.

 • A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a kifizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 • A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.

 • A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. A számlát a Szolgáltató megrendelt szolgáltatás ellenértékének kifizetésekor állítja ki.

 • A Szolgáltató az előfizető számára PDF formábumban állít ki számlát a szolgáltatási díjról, melyet az előfizető által megadott e-mail elérhetőségre küld meg. A számla az ügyfél adminisztrációs felületéről bármikor elérhető, arról azt az ügyfél szabadon letöltheti, arról másolatot készíthet. A számla a PDF formátum ellenére NEM minősül elektronikus számlának, annak befogadásáról a Felhasználó köteles a papír alapú számlák előírásainak megfelelő archiválásról gondoskodni.

 • A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

  • Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

  • Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

  • Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése(SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;

  • Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 • A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, (RAID mirror, és napi mentés) azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

 • A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

 • A Szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

 • A Szolgáltató a szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében fenntartja a jogot, hogy az Előfizető kérésére vagy technikai zavar (pl. spamelés) elhárítása érdekében az Előfizető érintett levélfiókjába betekintsen. A Szolgáltató ezeket az adatokat semmilyen formában nem használhatja fel, semmilyen harmadik féllel nem oszthatja meg.
3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
 • Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

 • Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

 • Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

 • Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.

 • Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

 • Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

 • Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

 • Az Előfizető elfogadja, hogy:

  • Információs önrendelkezési joggal rendelkezik

  • Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe beletartoznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.

  • Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.

  • Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.

  • Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.

  • Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
4. Rendelkezésre állás, Kötbér
 • Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató köteles a hiba kijavítására, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hogy a felhasználó 72 óránál tovább nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató az előbbiekben hivatkozott, vonatkozó jogszabály szerinti kötbért tartozik fizetni. (maximum a befízetett díj kétszeresét!)

 • A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatározása:
  Tárhely szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99.6%. Évi kiesés maximális időtartalma 36 óra. A 36 óra feletti részre kötbér kérhető melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege. A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01- től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.
5. Elégedettségi garancia érvényesítése
 • Amennyiben az előfizeti bármely okból nem elégedett a szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, úgy a szerződéskötést követő 30 napon belül mindenféle jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a szerződést. A szolgáltató ez esetben a teljes szolgáltatási díjat visszautalja, az előfizető bankszámlájára. A szolgáltató nem vizsgálja, hogy az előfizető elégedetlenségének van-e valós alapja, az előfizető döntését nem vitatja. Ez alól egyetlen kivétel van, amennyiben bizonyíthatóan visszaélést követett el az előfizető (pl.: SPAM küldése, vagy egyéb törvénysértő tevékenység a tárhelyen)
6. A Szerződés Időtartama, Árváltozás
 • A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.

 • A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett a díja nem módosítható.
7. ÁSZF változásai
 • A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.
8. A szerződés hatálya
 • A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

 • Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

 • A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

 • Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

 • A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 • A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.
9. Domain Regisztráció
 • Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .com esetén ICANN (www.icann.org stb.)

 • Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)

 • A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.

 • A Szolgáltató felé az Előfizető köteles jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.

 • A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.

 • Amennyiben egy .hu domain név a valódi tulajdonos által elregisztrálásra kerül, a Szolgáltató technikai akadályok miatt nem tudja biztosítani az esetelegesen további évekre előre rendezett hosszabbítások megvalósulását. A Szolgáltatót emiatt sem pénzügyi, sem egyéb felelősség nem terheli.
10. Adattovábbítási nyilatkozat
 • A Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szolgáltató által az Monster Media felhasználói adatbázisában róla tárolt alábbi személyes adatatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
 • Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
11. VIS MAJOR
 • Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

 • Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 • A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.
12. Záró rendelkezések
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 • Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
Budapest, 2018.05.01.